Act constitutiv

Actului Constitutiv al asociatiei ATBH in format .pdf

—————————————————————————————————————–

Extras simplificat al: ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI DE TURISM DIN BAILE HERCULANE

În calitate de membri fondatori ne exprimam voinţa de constituire a ASOCIATIEI DE TURISM DIN BAILE HERCULANE – ATBH, cu sediul in Baile Herculane, Str. Trandafirilor, nr. 137, Jud. Caras Severin, asociatie fara scop lucrativ apolitica, neguvernamentala si durata de functionare nelimitata.

Scopul principal al constituirii asociatiei este de a sprijini dezvoltarea turistica si culturala a orasului statiune Baile Herculane, din judetul Caras Severin, precum si intarirea si consolidarea relatiilor interpersonale in vederea promovarii unei activitati turistice durabile si eficiente care sa puna in valoare potentialul turistic si uman din zona acestui oras. Asociatia stimuleaza si promoveaza turismul balnear, rural, ecologic, cultural si de afaceri in Romania si in strainatate.

Pentru indeplinirea scopului se au in vedere urmatoarele obiective:

a) susţinerea unor proiecte de dezvoltare şi cooperare în domeniul turistic, urmărirea creării unor noi locuri de muncă, calificarea tuturor lucrătorilor din turism, sprijinirea micilor intreprinzători în turism.

b) dezvoltarea turismului de toate tipurile, promovarea de schimburi de date, informaţii, specialişti şi alte forme de cooperare.

c) promovarea în cadrul programelor turistice a potenţialului local şi conlucrarea cu factori din domeniul culturii, sportului, învăţăm$ntului, pentru valorificarea meşteşugurilor tradiţionale, organizarea de targuri cu vanzare şi expoziţii;

d) consultana şi sprijin în vederea funcţionării în deplina legalitate a unităţilor din turism. În acest sens Asociaţia asigură asistenţă de specialitate şi informaţii privind legislaţia în domeniu.

e) colaborarea cu factorii de resort pentru crearea unei infrastructuri turistice corespunzătoare şi conformă cerinţelor turismului intern şi internaţional.

f) repreznetarea intereselor Asociaţiei în relaţiile cu autoritatile locale, centrale şi internaţionale, în vederea dezvoltarii şi implementării programelor propuse.

g) cooptarea reprezentanţilor autoritaţilor locale şi mass media ca membrii ai asociaţiei şi implicarea acestora în popularizarea iniţiativelor.

h) conlucrarea cu organele locale sau centrale, prestatorii de servicii turistice, organisme internaţionale interesate în valorificarea potenţialului turistic şi uman din zona staţiunii Băile Herculane.

i) realizarea de dotari proprii si pentru terţi, persoane fizice şi juridice din donaţii, sponsorizari, contribuţii, etc.

j) atragerea de fonduri băneşti prin colecte publice, donaţii, sponsorizari, contributii , subvenţii de la persoane de drept public şi din participări la diverse programe cu finanţări interne şi externe.

k) conservarea, refacerea şi protectţia mediului înconjurător a rezervaţiilor naturale, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, organizarea de acţiuni de ecologizare a zonelor turistice şi de cunoaştere a tradiţiilor culturale specifice.

l) organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare profesională a adulţilor pentru turism: iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare, formare managerială şi alte forme de învăţământ pentru domeniul turismului.

m) editarea periodică a unor materiale de promovare , informative şi de specialitate, care vor fi după caz, distribuite gratuit sau contra cost.

n) crearea unor centre şi puncte de informare turistică.

o) elaborarea unor strategii pe termen lung, mediu şi scurt, pentru realizarea de programe turistice de zonă.

p) organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane şi cursuri de formare si  specializare în domeniul turismului.

q) participarea la targuri, saloane de turism şi orice alte manifestări care au ca obiect principal promovarea în domeniul turismului.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost aprobat de Adunarea Generală de constituire din data de 19.02.2010