Statutul ATBH

Statutul asociatiei ATBH in format .pdf

—————————————————————————————————————–

Extras simplificat al: STATUTUL ASOCIATIEI DE TURISM DIN BAILE HERCULANE

CAPITOLUL 1.  DENUMIRE, SEDIU ŞI DURATA ASOCIAŢIEI.

Art. 1 Denumirea asociatiei este: “ASOCIAŢIA DE TURISM DIN BĂILE HERCULANE”, prescurtat ATBH.

Art.2 Asociatia este organizată şi funcţionează ca persoană juridică română, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare şi prevederilor prezentului statut.

Art. 3

Art. 4

CAPITOLUL 2. SCOP ŞI OBIECTIVE.

Art. 5. Scopul principal al constituirii Asociaţiei este de a sprijini dezvoltarea turistică şi culturală a oraşului Băile Herculane din judeţul Caras–Severin, precum şi întărirea şi consolidarea relaţiilor în vederea promovării unei activităţi turistice durabile şi eficiente care să pună în valoare potenţialul turistic şi uman din zona acestui oraş. Asociaţia stimulează şi promovează turismul balnear, rural şi ecologic, cultural şi de afaceri în România şi în străinătate.   Pentru atingerea scopului propus se au in vedere următoarele obiective:

Art. 6

Art. 7

CAPITOLUL 3. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 8 Asociaţia îşi constituie fondurile din:

– fondul iniţial, constituit  din contribuţiile membrilor fondatori ;

– taxe de înscriere;

– donaţii;

– cotizaţiile şi subscripţiile membrilor săi;

– subvenţii, sponsorizări şi finanţări din ţară şi străinătate;

– valorificarea publicatiilor;

– orice alte activităţi premise de lege.

Art. 9

CAPITOLUL 4. MEMBRII ASOCIAŢIEI

DOBANDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT.

Art. 10 Asociaţia s-a format ca urmare a iniţiativei membrilor fondatori. Asociaţia va fi compusa din membrii, persoane fizice (membri individuali) sau juridice (membri colectivi).

Art. 10.1. Pot deveni membri individuali persoanele care desfăşoară o activitate în domeniu sau care o sprijină, aderă la obiectivele şi statutul Asociaţiei şi înţeleg să participle la înfăptuirea acestora. Din categoria  membrilor colectivi pot face parte persoane juridice de profil interesate, care doresc sa participe,  la activitatea  Asociaţiei.

Art. 10.2 Deasemenea, se pot alege şi membri de onoare, dintre personalitatile cu activitate deosebită în promovarea şi dezvoltarea turismului, din altă ţară sau din străinătate. Aceasta calitate este conferită de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

Art. 11 Admiterea de noi membrii este aprobată de Consiliul Director cu majoritatea de 2/3  din numărul membrilor prezenţi.

Art. 12

Art. 12.1. …

Art. 12.2. …

DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 13 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

– votează, ori de câte ori se impune aceasta necessitate, fiecare membru având dreptul la un singur vot;

– sunt alesi în oricare funcţie de conducere a Asociaţiei;

– verifica gestiunea Asociaţiei;

– aleg organele de conducere, control precum si membrii de onoare;

– indeplinesc orice alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare sau de prezentul Statut şi de Actul Constitutiv al Asociaţiei;

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR.

Art. 14 Membrii Asociaţiei au următoarele obligeţii:

– să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

Art. 15. Membrii de onoare au drept de vot consultativ,  dar nu pot fi alesi în organele de conducere. Acestia au obligaţia de a respecta statutul şi de a actiona pentru indeplinirea scopului fundamental al Asociaţiei.

PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Art. 16.  Calitatea de membru se pierde în următoarele situaţii astfel:

– prin  excludere ca urmare a producerii de prejudicii morale şi materiale Asociaţiei, datorate activităţii sau comportamentului propriu.

– prin excluderea pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an;

– prin retragere la cerere;

– prin dizolvarea si lichidarea  asociaţilor persoane juridice;

– prin deces persoane fizice;

CAPITOLUL 5. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA.

Art. 17. Asociaţia este condusă de Adunarea Generală şi de Consiliul Director.

Art. 18. …

Art. 19 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

– adoptă statutul asociaţiei şi decide modificarea acestuia;

– stabileşte programul de activităţi ale asociaţiei;

– alege  membri Consiliului Director;

– dezbate raportul Consiliului Director privind activitatea Asociaţiei şi se pronunţă asupra acestuia;

– alege cenzorul sau Comisia de Cenzori, se pronunţă asupa raportului acestuia şi face descarcarea financiară pentru exerciţiul bugetar anterior;

– aprobă afilierea asociaţiei la organizaţiile internaţionale;

– hotărăşte modificarea actelor constitutive ale asociaţiei, ori de câte ori se impune această necessitate;

– hotărăşte în alte probleme fundamentale ale asociaţiei;

Art. 20 Consiliul Director  este organul executiv al Asociaţiei si realizează conducerea acesteia intre sesiunile adunării Generale; este format din 7 membrii pentru o perioada de 1 an, alesi de Adunarea generală cu posibilitatea realegerii.

Art. 21

Art. 22

Art. 23

CAPITOLUL 6. CONTROLUL ASOCIAŢIEI.

Art. 24

CAPITOLUL 7. MODIFICAREA STATUTULUI ŞI DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art.25

Art. 26 în cazul dizolvării şi lichidării Asociaţiei, toate bunurile aflate în patrimoniul acesteia trec în proprietatea primăriei Băile Herculane, fără nici un fel de despăgubire din partea acesteia.

CAPITOLUL 8. DISPOZIŢII FINALE.

Art.27…

Art. 28 Statutul face parte integrantă din Actul Constitutiv şi a fost adoptat de membri fondatori în adunarea din data de 19.02.2010.

Tehnoredactat de parti in 5 exemplare, originale azi 19.02.2010, si supus autentificării la Notariatul Public.